Hỗ trợ trực tuyến
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách kỹ thuật
Phụ trách nội dung
Phụ trách nội dung
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 99
   Tổng số truy cập : 6362980
   Tổng số Hits : 7091724
Hướng dẫn kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng - ( Tài liệu bồi dưỡng) 10/7/2010 5:09:52 PM

 

CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Tài liệu bồi dưỡng hiệu trưởng mới -lưu hành nội bộ)

===================

 

Căn cứ chỉ thị 3399/CT-BGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2010 – 2011 và chương trình thanh tra của thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Căn cứ  hướng  dẫn số 455/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về thực hiện nhiệm vụ năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2010 2011 và kế hoạch thanh tra sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình.

Kế hoạch số 278/KH/GD&ĐT ngày 23/8/2010 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của ngành Giáo dục- Đào tạo Quỳnh Phụ.

Căn cứ kế hoạch của sở Giáo dục - Đào tạo Thái B́nh về thanh tra phong trào Giáo dục Quỳnh Phụ theo chu kỳ của sở GD- ĐT và thực tiễn hoạt động thanh tra Giáo dục Quỳnh phụ nhiệm kỳ 2009 - 2011.

      Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra giáo dục 

 

A/ VÀI NÉT VỀ LÝ LUẬN KIỂM TRA NỘI BỘ:

1/ Khái niệm:

+ Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản quản lý. Đó là công việc hoạt động nghiệp vụ mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào, cương vị nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế họach, mục tiêu đề ra thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào. Từ đó tìm ra các biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và điều chỉnh.

+ Kiểm tra nội bộ trường học (KTNBTH) là hoạt động tự kiểm tra của Hiệu trưởng bao gồm:

Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra tất cả các thành tố cấu thành hệ thống nhà trường, đặc biệt kiểm tra công việc, hoạt động, mối quan hệ của mọi thành viên và những điều kiện, phương tiện phục vụ cho dạy học và giáo dục trong trường.( HT giao cho cán bộ tiến hành kiểm tra)

Việc tự KTNBTH là hoạt động mang tính pháp chế (Quy định trong Quyết định 478/QĐ-BGD&ĐT).

 

2/ Phân biệt kiểm tra nội bộ trường học với thanh tra giáo dục:

 

 

THANH TRA GIÁO DỤC

KIỂM TRA NỘI BỘ

Tính chất

- Hành chính, pháp chế nhà nước.

- Kiểm tra của cấp trên với cấp dưới

- Kết luận mang tính pháp lý cao.

- Là tổ chức quản lý trong nội bộ.

- Là chức năng tất yếu của quá trình quản lý.

Tổ chức

Là hệ thống tổ chức Nhà nước do Pháp luật quy định, cấp trên bổ nhiệm có tính ổn định. Gồm 3 cấp: Bộ, Sở, Phòng.

- Do thủ trưởng cơ quan trực tiếp ra quyết định thành lập, tổ chức thực hiện.

 

Hoạt động

- Tuân theo Pháp luật, theo quy chế không được can thiệp trái luật thanh tra.

- Hoạt động tự ngoài hệ.

- Thực hiện theo kế hoạch Quản lý (KH nội bộ)

- Hoạt động từ trong hệ.

Đối tượng

Các cơ quan tổ chức, cá nhân cấp dưới với những công việc hoạt động mà họ đảm nhận.

Tập thể, cá nhân trong nội bộ với các hoạt động và mối quan hệ của họ.

Xử lý

- Các kết luận mang tính hiệu lực pháp lý Nhà nước buộc đối tượng phải chấp hành.

- Có quyền đề nghị khen thưởng kỷ luật đình chỉ hoạt động khi cần thiết.

- Các kết luận nhằm :

+Uốn nắn và giúp đỡ nội bộ;

+ Đánh giá và phục vụ cho khen thưởng trách phạt .

3/ Vị trí, vai trò, nhiệm vụ KTNBTH:

+ KHNBTH là chức năng đích thực của quản lý trường học, là khâu đặc biệt quan trọng trong quy trình quản lý, là công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý.

+ Hiệu trưởng có trách nhiệm sử dụng bộ máy quản lý cán bộ, giáo viên để kiểm tra công việc, hoạt động, mối quan hệ của mọi thành viên trong trường và các điều kiện, phương tiện phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục. Xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

+ Hiệu trưởng có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch chặt chẽ. Đặc biệt kiểm tra công việc của giáo viên hàng tuần. Mỗi năm kiểm tra toàn diện 30%-50% số giáo viên, còn lại tất cả giáo viên khác đề được kiểm tra từng mặt hay chuyên đề.

+ Khi kiểm tra phải có kết luận, biên bản kiểm tra và lưu giữ hồ sơ.

Hồ sơ kiểm tra của hiệu trưởng gồm:

Kế hoạch kiểm tra.

Sổ kiểm tra và theo dõi kiểm tra.

Các biên bản kiểm tra.

Các báo cáo về công tác kiểm tra.

+ Xử lý kết quả kiểm tra: Kết quả kiểm tra được dùng để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và ghi trong hồ sơ của cán bộ giáo viên.

4/  Nguyên tắc kiểm tra:

-           Nguyên tắc pháp lý: Phải dựa trên chuẩn mực có tính pháp quy, các kế hoạch hay nghị quyết của tập thể, các quy định của nhà trường.

-           Nguyên tắc giáo dục: Kiểm tra nhằm giúp đỡ, động viên giáo dục con người, người kiểm tra cần hiểu đối tượng, phải có uy tín, năng lực, nhằm giúp đối tượng tiến bộ.

-           Nguyên tắc hiệu quả:Tốn ít thời gian, nhân lực mà phát hiện được vân đề, giải quyết được vấn đề và thúc đẩy sự vật phát triển.

-           Nguyên tắc chủ động: Phải có kế hoạch và phương án kiểm tra, ở đâu đó có con người thì ở đó có sự hoạt động và cần được kiểm tra.

( Ghi chú: Trong trường học không gọi là thanh tra của hiệu trưởng mà gọi là kiểm tra của hiệu trưởng).

 

B/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KTNBTH VÀ HƯỚNG ĐỔI MỚI:

I/ Thực trạng:

Về nhận thức: Chưa thấy rõ tầm quan trọng của công tác KTNBTH, coi KTNBTH chỉ là hoạt động phối hợp nằm trong biện pháp động viên thi đua, là biện pháp để đánh giá.

Về hoạt động: chưa đầy đủ, chưa thường xuyên, chưa có kế haọch cụ thể, đôi khi còn hình thức.

Về chỉ đạo: Chưa chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ KTNBTH và hướng dẫn cụ thể cho Hiệu trưởng và các kiểm tra viên nhà trường, việc phân công trong kiểm tra chưa rõ ràng .

II/ Hướng đổi mới:

Với nhận thức: Hoạt động KTNBTH là hoạt động mang tính pháp chế, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy chất lượng dạy học và giáo dục, là công cụ sắc bén tăng cường hiệu lực quản lý, công tác kiểm tra nội bộ trường học trong năm 2009 – 2010phải đạt được yêu cầu sau:

+ 100% Hiệu trưởng xây dựng được kế hoạch KTNBTH trong năm học và cụ thể hoá kế hoạch hàng tháng hàng tuần.

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra đã xây dựng để động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân làm tốt đồng thời uốn nắn, giúp đỡ, điều chỉnh đối với cả đối tượng quản lý và chủ thể quản lý.

+ Chỉ tiêu: Mỗi đơn vị trường, cơ sở giáo dục kiểm tra Toàn diện GV từ 30 - 50% số cán bộ giáo viên. Kiểm tra có báo trước hoặc đột xuất 100% số cán bộ giáo viên trong đơn vị, các hoạt động khác của trường và bộ phận tổ nhóm thuộc quyền quản lý.     (kiểm tra từng mặt, từng chuyên đề). 

 

III/  Một số yêu cầu về công tác kiểm tra.

Hiệu trưởng phải có kế hoạch kiểm tra.

Phải có mạng lưới giúp hiệu trưởng kiểm tra, có sự phân công cụ thể.

Hồ sơ phải được lưu giữ qua các năm

Mỗi năm hiệu trưởng phải kiểm tra mỗi cán bộ giáo viên ít nhất một lần, đánh giá cán bộ giáo viên trong đơn vị.

            Cán bộ quản lý phải dành nhiều thời gian cho hoạt động kiểm tra( thể hiện trên hồ sơ kiểm tra)

            Thông qua kiểm tra phải góp phần bồi dưỡng cán bộ giáo viên, hàng tháng thông báo, rút kinh nghiệm trong đơn vị thông qua các cuộc họp hội đồng nhà trường.

            Kiểm tra chuyên môn là trọng tâm, kiểm tra tài chính, tài sản và việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật phải được coi  trọng.

            Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng kỳ và các báo cáo đột xuất về phòng Giáo dục.

 

IV/  Nội dung kiểm tra nội bộ trường học của hiệu trưởng:

1/ Kiểm tra cán bộ giáo viên, nhân viên:

+          Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra hoặc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra cán bộ giáo viên, việc kiểm tra phải đảm bảo đủ nội dung sau:

            Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động hướng nghiệp, dạy nghề, chăm sóc, nuôi dưỡng theo qui định, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, bao gồm hoạt động theo kế hoạch trên lớp, ngoài giờ, hoạt động xã hội; xếp loại hạnh kiểm và thực hiện các chương trình giáo dục phòng chống tai, tệ nạn xã hội; công tác chủ nhiệm lớp.

            Kiểm tra thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy; thực hiện quy chế chuyên môn, soạn bài kiểm tra, cho điểm, đánh giá, xếp loại, xét duyệt học sinh lên lớp, tốt nghiệp; thực hiện các nội dụng giáo dục về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, An toàn giao thông, công tác y tế trường học, lao động, hướng nghiệp dạy nghề…

Thông qua kiểm tra đánh giá được giáo viên về các mặt:

-  Phẩm chất đạo đức, vận dụng phương pháp giảng dạy, phương pháp sư phạm, chăm sóc học sinh…

-  Trình độ chuyên môn - nghiệp vụ (Qua dự giờ, hồ sơ).

-  Thực hiện quy chế chuyên môn, ý thức trách nhiệm.

-  Kết quả giảng dạy, giáo dục (thông qua kiểm tra chất lượng học sinh).

-  Tham gia các hoạt động giáo dục khác.

            -  Thực hiện cuộc vận động “2 không”...  

            Có thể tiến hành 1 lần hoặc mỗi lần kiểm tra một vấn đề rồi tổng hợp lại để đánh giá.

+          Hiệu trưởng phải có kế hoạch kiểm tra các cán bộ, nhân viên giúp việc và các mặt công tác, các hoạt động trong nhà trường như công tác: kế toán, văn phòng, thủ quỹ, thư viện, bảo vệ…về việc thực hiện chức trách và năng lực đảm nhiệm công việc được giao, bồi dưỡng để họ đáp ứng ngày càng tốt hơn công việc được giao.

 

2/ Hiệu trưởng kiểm tra tổ, nhóm chuyên môn, các bộ phận công tác:

            Tập trung kiểm tra kế hoạch, nên nếp sinh hoạt, tổ chức thực hiện kế hoạch, bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh kém, trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch.

Nội dung kiểm tra gồm:

Công tác quản lý của tổ trưởng.

Hồ sơ chuyên môn.

Nền nếp chuyên môn.

Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động học tập của học sinh.

Chất  lượng giảng dạy của tổ, nhóm chuyên môn.

 

3/ Hiệu trưởng kiểm tra lớp học và học sinh:

            Có thể kiểm tra toàn diện một lớp hoặc kiểm tra một vấn đề nhằm rút ra kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp, việc giảng dạy của giáo viên, phát hiện tình hình học sinh. Đặc biệt là các lớp có dấu hiệu đi xuống trong phong trào thi đua, các học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy trường lớp.

            Kiểm tra trình độ văn hoá, đạo đức, khả năng tự quản, thông qua kiểm tra để đánh giá công tác chủ nhiệm , chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Hoạt động học tập: nền nếp, thái độ, kết quả.

Rèn luyện, các mặt giáo dục toàn diện.

Sinh hoạt tập thể lớp.

            Xây dựng cá nhân tổ, nhóm điển hình .

 

4/ Kiểm tra cơ sở vật chất, tài chính:

+          Kiểm tra CSVC: Bao gồm việc bảo quản và sử dụng CSVC: Đất đai, phòng học, bàn ghế, sách và thiết bị dạy học, việc đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các biện pháp phòng chống cháy nổ, mối mọt, có biện pháp tu sửa, sửa chữa kịp thời, chống thất thoát tài sản. Qua kiểm tra nhằm xây dựng các quy định, quy chế quản lý và sử dụng tốt CSVC hiện có.

+          Kiểm tra tài chính: Bao gồm việc thực hiện ghi chép theo dõi thu chi sổ sách kế toán, việc thực hiện nguyên tắc tài chính, thực hiện chế độ chính sách, luật về tài chính.

Gồm lớp học, nhà cửa, bàn ghế; giá trị sử dụng,tiêu chuẩn vệ sinh học đường.

Thư viện, thí nghiệm, phòng đọc, phòng truyềng thống, phòng bộ môn, vườn trường…

Đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo,

Phương tiện kỹ thuật dạy học khác.

Kiểm tra việc quản lý, mua sắm, bảo quản, sử dụng…

 Sử dụng đúng các nguồn vốn, chông tham ô lãng phí và lạm dụng của công, thực hành tiết kiệm. 

5/ Hiêu trưởng kiểm tra các nội dung khác:

            Học sinh giỏi, Lao động hướng nghiệp – Dạy nghề;

            Giáo dục thể chât- Thẩm mỹ;

            Thực hiện các cuộc vận động…

            Hồ sơ lưu trữ;

            Công tác bảo vệ và bảo vệ nội bộ;

            Thông tin báo cáo(Nằm ở đâu);

            Tự học của giáo viên;

            Quy chế dân chủ;

            Khiếu nại tố cáo…

 

6/ Kiểm tra chất lượng và hiệu lực của bộ máy quản lý:

-         Áp dụng ISOO 9000 vào quản lý giáo dục - Kết hợp với chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên.

-         Nắm tư tưởng và dư luận trong CBGV, học sinh và phụ huynh học sinh.

-         Phát hiện những điểm không thống nhất trong việc thực hiện sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.

-         Hiệu trưởng biết cách thu nhận và xử lý thông tin ngược từ đối tượng quản lý, rèn cho mình khả năng tự điều chỉnh để nâng cao chất lượng quản lý điều hành.

-         Căn cứ vào hướng dẫn trên,  hiệu trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị mình và tổ chức thực hiện.

-         Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học

            Học kỳ I:

            Học kỳ II:

 

 

Nơi nhận: 

- Các trường MN,TH,THCS

- Lưu T.Tra                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm Tin tức
Bình chọn
Bạn thấy website của chúng tôi có ích cho bạn không?
Rất bổ ích
Tốt
Trung bình
Liên kết website
=== BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ===
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang